SUMF - indeks  
 
Raspored:

 
Razno
 

Novosti

 
 
Bilten - BIT
 
Rokovi
 
  Kapuera  
     
  Dokumenti  
 

Statut

 
 
Program
 
Istorijat
 
Istorija matematike
 
  Organizacija  
 

Organi

 
 
Poslovnik
 
Članovi
 
  Ankete  
 
 
  dizajn:
[strahinja]

 

Grb SUMF
   
  POSLOVNIK  
  6. oktobar 2001.

Poslovnik o radu

III Skupštine Studentske unije Matematičkog fakulteta

čl.1

Ovim Poslovnikom se reguliše način rada III Skupštine Studentske unije Matematičkog fakulteta (SUMF).

čl.2

Rad Skupštine je javan.

čl.3

U radu Skupštine sa statusom delegata učetvuju svi članovi SUMF.

Gosti Skupštine mogu učestvovati u raspravi, davati predloge i mišljenja, bez prava odlučivanja.

čl.4

Skupštinu otvara i njenim radom rukovodi, do izbora Radnog predsedništva, predsednik SUMF.

čl.5

Skupština radi po ovom Poslovniku, koji se usvaja na početku rada Skupštine.

čl. 6

Na predlog predsednika SUMF Skupština bira radno predsedništvo od tri člana.

čl.7

Radno predsedništvo rukovodi radom Skupštine i stara se o svim pitanjima od značaja za rad Skupštine.

čl.8

Na predlog Radnog predsedništva utvrđuje se dnevni red Skupštine.

Rasprava se, po pravilu, vodi po redosledu utvrđenom u dnevnom redu.

Radno predsedništvo može predložiti da se izmeni redosled tačaka, odnosno da se pojedine tačke dnevnog reda spoje.

čl.9

Radno predsedništvo utvrđuje redosled učešća u diskusiji, po pravilu prema redosledu prijavljivanja.

Radno predsedništvo se stara o sprovođenju izbora za organe SUMF.

čl.10

Svaki učesnik ima pravo da učestvuje u raspravi, iznosi mišljenja, predloge i inicijative.

Svaki učesnik, po pravilu, o jednoj temi može diskutovati najviše dva puta.

Dužina trajanja diskusije ograničena je na pet minuta.

Učesnik u raspravi ima pravo na repliku u trajanju od dva minuta.

čl.11

Učesnici Skupštine prijavljuju se za diskusiju dizanjem ruke.

čl.12

Ako delegat želi da govori o povredi Statuta ili ovog Poslovnika u toku rada Skupštine, dobija reč mimo utvrđenog redosleda.

čl.13

Ako se učesnik u diskusiji ne drži dnevnog reda i vremena određenog za diskusiju, Radno predsedništvo mu može oduzeti reč.

čl.14

Skupština donosi odluke javnim izjašnjavanjem, podizanjem ruku.

Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasanjem.

čl.15

Ukoliko o određenom pitanju postoji više predloga o kojima se treba izjasniti, glasa se o svakom predlogu pojedinačno, prema redosledu kojim su predlozi podnošeni.

čl.16

Svaki delegat Skupštine može da glasa samo lično i u svoje ime.

čl.17

O svim pitanjima koja nisu regulisana ovim Poslovnikom odlučuje Radno predsedništvo.

Ako Radno predsedništvo oceni da je reč o pitanju od većeg značaja, može zatražiti da se o tom pitaju izjasni Skupština.

čl.18

Ovaj Poslovnik utvrđuje se na početku rada Skupštine SUMF i stupa na snagu od momenta usvajanja.

Beograd,

8. maj 1998.


sumf@alas.matf.bg.ac.yu