КАКОДА употребљавам ГНУ-ов систем за изградњу

[верзија 1.2, 2. април 2006.]

Страхиња Радић

Copyright © 2006. Страхиња Радић. Сва права задржана.
Можете штампати, приказивати и умножавати неизмењени (измене укључују, али се не ограничавају на, пресловљавање на неко друго писмо) текст овог упутства на било ком медијуму, широм света, без надокнаде, под условом да је сачувано ово обавештење.

Садржај

1. Додавање подршке за Аутомејк новим програмима.

Као што вам је вероватно познато, ГНУ-ов Мејк (GNU Make) је програм који служи за аутоматизовано превођење програма, најчешће оних који су написани на програмском језику Це. Он подржава парцијално превођење само оних делова програма који су измењени, на тај начин скраћујући сам поступак превођења. Пошто је поступак писања мејк-датотека (makefile) које су преносиве на разне оперативне системе релативно заморан, изграђени су програми који попуњавају оне досадне делове, а аутору дозвољавају да се концентрише на основне податке који су битни за његов пројекат. Ти програми се називају ГНУ-ов Аутоконф (GNU Autoconf) и ГНУ-ов Аутомејк (GNU Automake). Заједно са још неким програмима се они једним именом зову ГНУ-ов систем за изградњу (GNU build system).

У овом упутству ћу претпоставити да је на систему инсталирана верзија 2.59 ГНУ-овог Аутоконфа и 1.9.2 ГНУ-овог Аутомејка.

2. Почетна фаза.

Програм који ће нам послужити као пример исписује поруку Hello, world! на енглеском језику, а уз додатне параметре и још неке податке. Касније ћемо видети како се све поруке у нашем програму могу превести на било који језик. Назив пакета, што у терминологији Покрета за слободни софтвер означава скуп програма који чине једну целину, је у овом примеру истоветан називу јединог програма који је његов део, и гласи hello. Програмера који додаје подршку за ГНУ-ов систем за изградњу свом програму ћу назвати „Пера Перић“ (на енглеском Pera Perich), његов рачунар darkstar, a за адресу епоште ћу писати pperic@yahoo.com. Претпоставићу да је његово корисничко име на систему pperic, као и да постоји директоријум /home/pperic/src, у коме се све ово дешава.

Пре свега, морамо да направимо посебан директоријум за наш пакет, који ћемо називати основним директоријумом. Обично се из практичних разлога његов назив бира по следећем принципу:

[назив_пакета]-[верзија_пакета]

па ће назив_пакета код нас бити hello, док ће верзија_пакета имати вредност 0.1. И за одређивање верзије пакета постоје правила. Први број означава број главне верзије, и за почетне верзије програма се обично користи нула. Други број означава подверзију, а може имати и посебна значења. На пример, стабилне верзије се могу означавати парним, а нестабилне и пробне верзије непарним бројевима.

Према томе, прве наредбе које ћемо унети гласе:

$ cd /home/pperic/src
$ mkdir hello-0.1
$ cd hello-0.1

Даље, потребно је направити директоријум src, у коме ће бити смештен изворни код програма. Обратите пажњу на то да је његова пуна путања:

/home/pperic/src/hello-0.1/src

Тај директоријум ће за сада садржати само датотекe hello.c и hello.h. Њихов садржај се може видети на крају овог упутства.

$ mkdir src

После тога, потребно је покренути програм Аутоскен, који анализира постојеће датотеке и саставља извештај о томе које наредбе би требало додати у датотеку configure.ac. Такође, Аутоскен ствара датотеку configure.scan, која садржи основу за будућу датотеку configure.ac.

$ autoscan
autom4te: configure.ac: no such file or directory
autoscan: /usr/bin/autom4te failed with exit status: 1

Добићемо датотеку configure.scan, коју је потребно прилагодити потребама нашег пакета и преименовати у configure.ac.

#                        -*- Autoconf -*-
# Process this file with autoconf to produce a configure script.

AC_PREREQ(2.59)
AC_INIT(hello, 0.1, pperic@yahoo.com)
AC_CONFIG_SRCDIR([src/hello.c])
AC_CONFIG_HEADER([config.h])

# Checks for programs.
AC_PROG_CC

# Checks for libraries.

# Checks for header files.
AC_HEADER_STDC
AC_CHECK_HEADERS([string.h unistd.h])

# Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.

# Checks for library functions.
AC_CHECK_FUNCS([strchr strerror])
AC_OUTPUT
$ mv configure.scan configure.ac
$ aclocal
/usr/share/aclocal/gob2.m4:7: warning: underquoted definition of GOB2_HOOK
 run info '(automake)Extending aclocal'
 or see http://sources.redhat.com/automake/automake.html#Extending-aclocal

Даље, направићемо датотеке Makefile.am:

SUBDIRS = src

EXTRA_DIST = AUTHORS COPYING ChangeLog INSTALL NEWS README

и src/Makefile.am:

bin_PROGRAMS = hello
hello_SOURCES = hello.c hello.h gettext.h

EXTRA_DIST = hello.c hello.h gettext.h

localedir=$(datadir)/locale

INCLUDES= $(all_includes) -DLOCALEDIR="$(localedir)"

такође, потребно је направити следеће датотеке, од којих неке за сада могу да буду празне:

$ echo "Pera Perich <pperic@yahoo.com>" > AUTHORS
$ touch ChangeLog NEWS README

Геттекст

ГНУ-ов Геттекст (GNU Gettext) представља систем за подршку неенглеским језицима: превод порука у програму, исписивање датума, валута, и сл. Једним именом се то зове интернационализација програма. Подршку за ГНУ-ов Геттекст додајемо на следећи начин:

$ gettextize --intl
Creating intl/ subdirectory
Creating po/ subdirectory
(...)
(...)
Press Return to acknowledge the previous 6 paragraphs.
[[ENTER]]

Наша датотека configure.ac ће сада добити други облик:

#                        -*- Autoconf -*-
# Process this file with autoconf to produce a configure script.

AC_PREREQ(2.59)
AC_INIT(aclocal.m4)
AM_INIT_AUTOMAKE(hello, 0.1)
AC_CONFIG_SRCDIR([src/hello.c])
AC_CONFIG_HEADER([config.h])

# Checks for programs.
AC_PROG_CC

# Checks for libraries.

# Checks for header files.
AC_HEADER_STDC
AC_CHECK_HEADERS([string.h unistd.h])

# Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.

# Checks for library functions.
AC_CHECK_FUNCS([strchr strerror])
AC_OUTPUT([Makefile po/Makefile.in m4/Makefile])

Сада задајемо следеће наредбе:

$ echo src/hello.c > po/POTFILES.in
$ cp /usr/share/gettext/gettext.h src
$ cp /usr/share/automake-1.9/config.guess .
$ cp /usr/share/automake-1.9/config.sub .
$ aclocal -I m4
/usr/share/aclocal/gob2.m4:7: warning: underquoted definition of GOB2_HOOK
 run info '(automake)Extending aclocal'
 or see http://sources.redhat.com/automake/automake.html#Extending-aclocal
$ autoconf
$ automake --gnu --add-missing m4/Makefile
configure.ac: installing `./install-sh'
configure.ac: installing `./missing'
$ autoheader

После извршења ових наредби би требало поново уредити датотеку Makefile.am:

SUBDIRS = m4 intl po src

EXTRA_DIST = config.rpath configure mkinstalldirs AUTHORS \
 COPYING ChangeLog INSTALL NEWS README

ACLOCAL_AMFLAGS = -I m4

Такође би требало изменити датотеку configure.ac:

#                        -*- Autoconf -*-
# Process this file with autoconf to produce a configure script.

AC_PREREQ(2.59)
AC_INIT(aclocal.m4)
AC_CANONICAL_SYSTEM
AM_INIT_AUTOMAKE(hello, 0.1)
AC_CONFIG_SRCDIR([src/hello.c])
AC_CONFIG_HEADER([config.h])

# internationalization macros
AM_GNU_GETTEXT

# Checks for programs.
AC_PROG_CC

# Checks for libraries.

# Checks for header files.
AC_CHECK_HEADERS([errno.h getopt.h locale.h stdio.h \
 string.h time.h unistd.h])

# Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
AC_C_CONST

# Checks for library functions.
AC_CHECK_FUNCS([bindtextdomain ctime exit fprintf \
 getopt_long printf setlocale strchr strcpy strerror \
 textdomain])

AC_OUTPUT([intl/Makefile Makefile m4/Makefile \
 po/Makefile.in src/Makefile])

Битан корак је постављање подешавања у датотеци Makevars. Подешавања која нас тренутно интересују су назив носиоца ауторских права и адреса епоште на коју се шаљу примедбе о грешкама. Ти делови су посебно истакнути у одговарајућем листингу:

$ cd po
$ cp Makevars.template Makevars
# Makefile variables for PO directory in any package using GNU gettext.

# Usually the message domain is the same as the package name.
DOMAIN = $(PACKAGE)

# These two variables depend on the location of this directory.
subdir = po
top_builddir = ..

# These options get passed to xgettext.
XGETTEXT_OPTIONS = --keyword=_ --keyword=N_

# This is the copyright holder that gets inserted into the header of the
# $(DOMAIN).pot file. Set this to the copyright holder of the surrounding
# package. (Note that the msgstr strings, extracted from the package's
# sources, belong to the copyright holder of the package.) Translators are
# expected to transfer the copyright for their translations to this person
# or entity, or to disclaim their copyright. The empty string stands for
# the public domain; in this case the translators are expected to disclaim
# their copyright.
COPYRIGHT_HOLDER = Pera Perich

# This is the email address or URL to which the translators shall report
# bugs in the untranslated strings:
# - Strings which are not entire sentences, see the maintainer guidelines
#  in the GNU gettext documentation, section 'Preparing Strings'.
# - Strings which use unclear terms or require additional context to be
#  understood.
# - Strings which make invalid assumptions about notation of date, time or
#  money.
# - Pluralisation problems.
# - Incorrect English spelling.
# - Incorrect formatting.
# It can be your email address, or a mailing list address where translators
# can write to without being subscribed, or the URL of a web page through
# which the translators can contact you.
MSGID_BUGS_ADDRESS = pperic@yahoo.com

# This is the list of locale categories, beyond LC_MESSAGES, for which the
# message catalogs shall be used. It is usually empty.
EXTRA_LOCALE_CATEGORIES =

Завршница

Коначно, долазимо до тренутка када први пут можемо да позовемо спис ./configure. Узгред ћемо створити основне датотеке са порукама, hello.pot и en.po:

$ ./configure
checking build system type... i686-redhat-linux-gnu
(...)
checking for strerror... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating m4/Makefile
config.status: creating intl/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
$ make
cd . && /bin/sh /home/pperic/src/hello-0.1/missing --run aclocal-1.9 -I m4
(...)
make[2]: Entering directory `/home/pperic/src/hello-0.1/src'
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale"\
-g -O2 -MT hello.o -MD -MP -MF ".deps/hello.Tpo" -c -o hello.o hello.c; \
then mv -f ".deps/hello.Tpo" ".deps/hello.Po"; else rm -f ".deps/hello.Tpo";\
exit 1; fi
gcc -g -O2  -o hello hello.o
make[2]: Leaving directory `/home/pperic/src/hello-0.1/src'
make[2]: Entering directory `/home/pperic/src/hello-0.1'
make[2]: Nothing to be done for `all-am'.
make[2]: Leaving directory `/home/pperic/src/hello-0.1'
make[1]: Leaving directory `/home/pperic/src/hello-0.1'
$ cd po
$ msginit -l en
The new message catalog should contain your email address, so that users can
give you feedback about the translations, and so that maintainers can contact
you in case of unexpected technical problems.

Is the following your email address?
 pperic@deathstar
Please confirm by pressing Return, or enter your email address.
pperic@yahoo.com <kbd class="taster">ENTER
Retrieving http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?t
eam=index... failed.
Please visit your translation team's homepage at
 http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=en
 http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/teams.html
 http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/translators.html
 http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/index.html
and consider joining your translation team's mailing list
 <en@translate.freefriends.org>

Created en.po.
$ cd ..
$ automake
$ autoconf
$ ./configure
$ make

Ево садржаја датотеке hello.c:

/*
 *  hello - A simple program that demonstrates autotools
 *  Copyright (C) 2005 Pera Perich <pperic@yahoo.com>
 *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *
 *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 *  GNU General Public License for more details.
 *
 *  You should have received a copy of the GNU General Public License
 *  along with this program; if not, write to the Free Software
 *  Foundation, Inc., 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA
 *  02110-1301 USA
 */

#include "hello.h"

void version()
{
 printf(_("%s %s\n"
	  "Written by Pera Perich.\n\n"
	  "Copyright (C) 2005 Pera Perich.\n"
	  "%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
	  "This is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
	  "under certain conditions; for details, see the source "
	  "code.\n"), PACKAGE, VERSION, PACKAGE);
}

void usage()
{
 fprintf(stderr, _("Usage: %s [OPTION]\n\n"
		  "Shows a familiar message.\n\n"
		  "\t-h,\t--help\t\tdisplay this help and exit\n"
		  "\t-v,\t--verbose\tprint additional information\n"
		  "\t\t--version\tdisplay version information and exit\n\n"
		  "Report bugs to: <pperic@yahoo.com>\n"), PACKAGE);
}

void my_error(char* prog, char* msg)
{
 fprintf(stderr, "%s: %s\n", prog, msg);
 fprintf(stderr, _("Try `%s --help' for more information.\n"), prog);
}

int main(int argc, char** argv)
{
 int c;
 int digit_optind = 0;
 int verbose_flag = 0;
 char msg[255];

 setlocale(LC_ALL,"");
 bindtextdomain(PACKAGE,LOCALEDIR);
 textdomain(PACKAGE);
 
 while (1) {
  int this_option_optind = optind ? optind : 1;
  int option_index = 0;
  static struct option long_options[] = {
   {"help", 0, 0, 'h'},
   {"verbose", 0, 0, 'v'},
   {"version", 0, 0, 0},
   {0, 0, 0, 0}
  };
  
  c = getopt_long (argc, argv, "hv",
		   long_options, &option_index);
  if (c == -1)
   break;
  
  switch (c) {
   case 0:
	if (option_index == 0) {
	 usage();
	 return 0;
	} else if (option_index == 1) {
	 verbose_flag = 1;
	} else if (option_index == 2) {
	 version();
	 return 0;
	}
	break;
	
   case 'h':
	usage();
	return 0;
	
   case 'v':
	verbose_flag = 1;
	break;

   default:
	sprintf(msg, _("getopt returned character code 0%d"), c);
	my_error(argv[0], msg);
	return 1;
  }
 }
 
 if (optind < argc) {
  my_error(argv[0], strerror(E2BIG));
  return E2BIG;
 }

 printf(_("Hello, brave GNU world!\n"));
 if (verbose_flag == 1) {
  time_t t = time(NULL);
  char buf[255];
  char* p = NULL;

  strcpy(buf, ctime(&t));
  p = strchr(buf, '\n');
  if (p) *p = 0;
  
  printf(_("This program demonstrates a typical GNU program.\n"
	   "The name of the current executable is: `%s',\n"
	   "and the current time is: `%s'.\n"), argv[0], buf);
 }
 return 0;
}

и датотеке hello.h:

#ifndef __hello_h
#define __hello_h
/*
 *  hello - A simple program that demonstrates autotools
 *  Copyright (C) 2005 Pera Perich <pperic@yahoo.com>
 *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *
 *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 *  GNU General Public License for more details.
 *
 *  You should have received a copy of the GNU General Public License
 *  along with this program; if not, write to the Free Software
 *  Foundation, Inc., 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA
 *  02110-1301 USA
 */

#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include "../config.h"
#else
#error Must have config.h! Run ./configure
#endif

#ifdef HAVE_ERRNO_H
#include <errno.h>
#else
#error Must have errno.h in order to compile hello!
#endif

#ifdef HAVE_GETOPT_H
#include <getopt.h>
#else
#error Must have getopt.h in order to compile hello!
#endif

#include "gettext.h"

#ifdef ENABLE_NLS

#ifndef _
#define _(str) gettext(str)
#endif

#ifndef N_
#define N_(str) gettext_noop(str)
#endif

#endif /* ENABLE_NLS */

#ifdef HAVE_STDIO_H
#include <stdio.h>
#else
#error Must have stdio.h in order to compile hello!
#endif

#ifdef HAVE_STRING_H
#include <string.h>
#else
#error Must have string.h in order to compile hello!
#endif

#ifdef HAVE_TIME_H
#include <time.h>
#else
#error Must have time.h in order to compile hello!
#endif

#ifdef HAVE_UNISTD_H
#include <unistd.h>
#else
#error Must have unistd.h in order to compile hello!
#endif

#endif /* __hello_h */

Овим је програм спреман за основни рад са ГНУ-овим Мејком, а даље хакерисање препуштам читаоцима.

Страхиња Радић
У Београду,

 1. марта 2006.


Generated by slweb © 2020-2024 Strahinya Radich.